Verified Commit 2d4c97a6 authored by akwizgran's avatar akwizgran

Update translations, add new translations.

parent bd616853
Pipeline #3650 failed with stage
in 2 minutes and 52 seconds
......@@ -48,7 +48,7 @@
<string name="download_briar_button">Descarrega Briar 1.0</string>
<string name="startup_open_database">S\'està desxifrant la base de dades...</string>
<string name="startup_migrate_database">S\'està actualitzant la base de dades...</string>
<string name="startup_compact_database">Compactant la base de dades...</string>
<string name="startup_compact_database">S\'està compactant la base de dades...</string>
<!--Navigation Drawer-->
<string name="nav_drawer_open_description">Obre el calaix de navegació</string>
<string name="nav_drawer_close_description">Tanca el calaix de navegació</string>
......@@ -116,9 +116,11 @@
<string name="date_no_private_messages">Sense missatges.</string>
<string name="no_private_messages">No hi ha cap missatge</string>
<string name="message_hint">Escriviu un missatge</string>
<string name="image_caption_hint">Afegeix una captura (opcional)</string>
<string name="image_caption_hint">Afegiu una nota (opcional)</string>
<string name="image_attach">Afegeix una imatge</string>
<string name="image_attach_error">La imatge no s\'ha pogut afegir </string>
<string name="image_attach_error">La imatge(s) no s\'ha pogut afegir </string>
<string name="image_attach_error_too_big">La imatge és massa gran. El límit és %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">El format de la imatge no s\'admet: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Canvia el nom del contacte</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Nom del contacte</string>
<string name="set_alias_button">Canvia</string>
......@@ -127,18 +129,19 @@
<string name="dialog_message_delete_contact">Segur que voleu suprimir aquest contacte i tots els missatges que us heu intercanviat?</string>
<string name="contact_deleted_toast">S\'ha suprimit el contacte</string>
<!--This is shown in the action bar when opening an image in fullscreen that the user sent-->
<string name="you">Vos</string>
<string name="save_image">Desa imatge</string>
<string name="you">Vós</string>
<string name="save_image">Desa la imatge</string>
<string name="dialog_title_save_image">Voleu desar la imatge?</string>
<string name="dialog_message_save_image">Desant aquesta imatge es permetrà a altres aplicacions accedir-hi.\n\nConfirmeu que la voleu desar?</string>
<string name="dialog_message_save_image">Si deseu aquesta imatge la resta d\'aplicacions també hi podran accedir.\n\nSegur que voleu desar-la?</string>
<string name="save_image_success">La imatge s\'ha desat</string>
<string name="save_image_error">La imatge no s\'ha pogut desar </string>
<string name="dialog_title_no_image_support">Cap imatge disponible</string>
<string name="dialog_message_no_image_support">El vostre contacte de Briar encara no admet afegir imatges.
Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<string name="dialog_title_image_support">Ara podeu enviar imatges a aquest contacte</string>
<string name="dialog_title_no_image_support">No hi ha cap imatge disponible</string>
<string name="dialog_message_no_image_support">La versió de Briar del vostre contacte no permet afegir imatges.
Així que l\'actualitzi li veureu una icona diferent .</string>
<string name="dialog_title_image_support">Ara ja podeu enviar imatges a aquest contacte</string>
<string name="dialog_message_image_support">Premeu aquesta icona per afegir imatges.</string>
<!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Afegeix un contacte proper</string>
<string name="face_to_face">Heu de coincidir en el mateix lloc amb la persona que voleu afegir com a contacte.\n\nD\'aquesta manera evitareu que algú suplanti les vostres identitats o pugui llegir els vostres missatges en el futur.</string>
<string name="continue_button">Continua</string>
<string name="try_again_button">Torna-ho a provar</string>
......@@ -147,8 +150,8 @@ Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<string name="contact_added_toast">S\'ha afegit el contacte %s</string>
<string name="contact_already_exists">El contacte %s ja existia</string>
<string name="qr_code_invalid">El codi QR és invàlid</string>
<string name="qr_code_too_old">El codi QR que heu escanejat prové d\'una versió antiga de %s.\n\nDemaneu al vostre contacte que actualitzi a l\'última versió i torneu a provar-ho.</string>
<string name="qr_code_too_new">El codi QR que heu escanejat prové d\'una versió nova de %s.\n\nActualitzeu a l\'última versió i torneu a provar-ho.</string>
<string name="qr_code_too_old">El codi QR que heu escanejat prové d\'una versió antiga de %s.\n\nDemaneu al vostre contacte que l\'actualitzi i torneu a provar-ho.</string>
<string name="qr_code_too_new">El codi QR que heu escanejat prové d\'una versió de %s més nova que la vostra.\n\nActualitzeu la vostra aplicació i torneu a provar-ho.</string>
<string name="camera_error">Error de la càmera</string>
<string name="connecting_to_device">Connectant-se al dispositiu\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Autenticant-se amb el dispositiu\u2026</string>
......@@ -156,14 +159,66 @@ Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<string name="connection_error_explanation">Comproveu que esteu connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Si aquest problema persisteix, <a href="feedback">envieu-nos un comentari</a> per ajudar-nos a millorar l\'aplicació.</string>
<!--Adding Contacts Remotely-->
<string name="paste_button">Pegar</string>
<string name="add_contact_remotely_title_case">Afegeix un contacte llunyà</string>
<string name="add_contact_nearby_title">Afegeix un contacte proper</string>
<string name="add_contact_remotely_title">Afegeix un contacte llunyà</string>
<string name="contact_name_hint">Doneu un sobrenom al contacte</string>
<string name="contact_link_intro">Escriviu l\'enllaç del vostre contacte</string>
<string name="contact_link_hint">Enllaç del contacte</string>
<string name="paste_button">Enganxa</string>
<string name="add_contact_button">Afegiu un contacte</string>
<string name="copy_button">Copia</string>
<string name="share_button">Compartir</string>
<string name="share_button">Comparteix</string>
<string name="send_link_title">Intercanvieu els enllaços</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Trieu un sobrenom</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Escriviu un sobrenom</string>
<string name="nickname_intro">Doneu un sobrenom al contacte. Només vós podreu veure\'l.</string>
<string name="your_link">Lliureu aquest enllaç al contacte que voleu afegir</string>
<string name="link_clip_label">Enllaç de Briar</string>
<string name="link_copied_toast">L\'enllaç s\'ha copiat</string>
<string name="adding_contact_error">Hi ha hagut un error en afegir el contacte</string>
<string name="pending_contact_requests_snackbar">Hi ha sol·licituds de contacte pendents</string>
<string name="pending_contact_requests">Sol·licituds de contacte pendents</string>
<string name="no_pending_contacts">No hi ha sol·licituds de contacte pendents</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">S\'està connectant...</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">S\'està esperant que el contacte estigui connectat…</string>
<string name="connecting">S\'està connectant...</string>
<string name="adding_contact">S\'està afegint el contacte…</string>
<string name="adding_contact_failed">No s\'ha pogut afegir el contacte</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Confirmació de la supressió</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Aquest contacte encara està essent afegit. Si el suprimiu ara ja no s\'acabarà d\'afegir.</string>
<string name="own_link_error">Escriviu l\'enllaç del vostre contacte i no el vostre enllaç</string>
<string name="nickname_missing">Escriviu un sobrenom</string>
<string name="invalid_link">Enllaç erroni</string>
<string name="unsupported_link">Aquest enllaç prové d\'una versió de Biar més nova que la vostra.\n\nActualitzeu la vostra aplicació i torneu a provar-ho.</string>
<string name="intent_own_link">Heu accedit al vostre propi enllaç. Feu servir el del contacte que voleu afegir!</string>
<string name="missing_link">Escriviu un enllaç</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
<string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string>
<plurals name="contact_added_notification_text">
<item quantity="one">S\'ha afegit el nou contacte </item>
<item quantity="other">S\'han afegit %d nous contactes.</item>
</plurals>
<string name="adding_contact_slow_warning">Afegir aquest contacte està trigant més que de costum…</string>
<string name="adding_contact_slow_title">No pot connectar-se al contacte</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Afegir aquest contacte està trigant més que de costum.\n\nComproveu que el contacte ha rebut el vostre enllaç i també us ha afegit.</string>
<string name="offline_state">No hi ha connexió a Internet</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Enllaç duplicat</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Teniu una sol·licitud de contacte pendent amb l\'enllaç %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">%s i %s són la mateixa persona?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Mateixa persona</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Persones diferents</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s i %s us han enviat el mateix enllaç.\n\nUn d\'ells pot estar provant de descobrir quins són els vostres contactes.\n\nNo els hi digueu que heu rebut el mateix enllaç d\'algú altre.</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">S\'ha actualitzat la sol·licitud de contacte pendent</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Presenteu als vostres contactes</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Podeu presentar als vostres contactes entre si, de manera que no necessitin trobar-se en persona per a relacionar-se a través de Briar.</string>
......@@ -352,12 +407,12 @@ Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<string name="bluetooth_setting_enabled">Sempre que hi hagi contactes propers</string>
<string name="bluetooth_setting_disabled">Només quan s\'afegeixen contactes</string>
<string name="tor_network_setting">Connecta a través d\'Internet (Tor)</string>
<string name="tor_network_setting_automatic">Automàtic basat en la ubicació</string>
<string name="tor_network_setting_automatic">Automàtic, basat en la posició</string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Usa Tor sense ponts</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Usa Tor amb ponts</string>
<string name="tor_network_setting_never">No et connectis</string>
<!--How and when Tor will connect after Automatic: E.g. Don't connect (in China) or Use Tor with bridges (in Belarus)-->
<string name="tor_network_setting_summary">Automàtic: %1$s (en %2$s)</string>
<string name="tor_network_setting_summary">Automàtic: %1$s (a %2$s)</string>
<string name="tor_mobile_data_title">Usa dades mòbils</string>
<string name="tor_only_when_charging_title">Connecta a través d\'Internet (Tor) només quan s\'estigui carregant</string>
<string name="tor_only_when_charging_summary">Desactiva la connexió a Internet quan el dispositiu estigui funcionant amb la bateria</string>
......@@ -366,7 +421,7 @@ Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<string name="pref_lock_title">Bloqueig de l\'aplicació</string>
<string name="pref_lock_summary">Usa el bloqueig de pantalla del dispositiu per protegir Briar mentre inicieu la sessió</string>
<string name="pref_lock_disabled_summary">Per utilitzar aquesta funció, configureu el bloqueig de pantalla en el vostre dispositiu</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Temps d\'inactivitat per al bloqueig</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Temps d\'inactivitat abans de bloquejar-se</string>
<!--The %s placeholder is replaced with the following time spans, e.g. 5 Minutes, 1 Hour-->
<string name="pref_lock_timeout_summary">Briar es bloquejarà automàticament després de %s de no usar-se.</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
......@@ -430,7 +485,7 @@ Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<!--Link Warning-->
<string name="link_warning_title">Avís d\'enllaç</string>
<string name="link_warning_intro">L\'enllaç s\'obrirà amb una aplicació externa.</string>
<string name="link_warning_text">Això es podria utilitzar-se per identificar-vos. Penseu si confieu en la persona que us ha enviat aquest enllaç i considereu obrir-lo amb el navegador Tor.</string>
<string name="link_warning_text">Això podria usar-se per a identificar-vos. Penseu si us en refieu prou de la persona que us ha enviat l\'enllaç. Avalueu si us convindria obrir-lo amb un navegador que faciliti l\'anonimat com Tor Browser.</string>
<string name="link_warning_open_link">Obre l\'enllaç</string>
<!--Crash Reporter-->
<string name="crash_report_title">Informe de fallida de Briar</string>
......@@ -457,10 +512,10 @@ Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<!--Permission Requests-->
<string name="permission_camera_title">Permís de la càmera</string>
<string name="permission_camera_request_body">Per escanejar el codi QR, Briar necessita accedir a la càmera.</string>
<string name="permission_location_title">Permís d\'accés a l\'ubicació</string>
<string name="permission_location_request_body">Per trobar dispositius Bluetooth, Briar necessita la vostra ubicació.\n\nBriar no guarda la vostra ubicació ni la comparteix amb ningú.</string>
<string name="permission_camera_location_title">Permís d\'accés a la càmera i l\'ubicació</string>
<string name="permission_camera_location_request_body">Per escanejar el codi QR, Briar necessita accedir a la càmera.\n\nPer trobar dispositius Bluetooth, Briar necessita la vostra ubicació.\n\nBriar no guarda la vostra ubicació ni la comparteix amb ningú.</string>
<string name="permission_location_title">Permís d\'accés a la posició</string>
<string name="permission_location_request_body">Per a descobrir dispositius Bluetooth, Briar necessita accedir a la vostra posició.\n\nBriar no guarda la vostra posició ni la comparteix amb ningú.</string>
<string name="permission_camera_location_title">Permís d\'accés a la càmera i a la posició</string>
<string name="permission_camera_location_request_body">Per escanejar el codi QR, Briar necessita accedir a la càmera.\n\nPer trobar dispositius Bluetooth, Briar necessita accedir a la vostra posició.\n\nBriar no guarda la vostra posició ni la comparteix amb ningú.</string>
<string name="permission_camera_denied_body">Heu denegat l\'accés a la càmera però per afegir contactes cal utilitzar la càmera.\n\nRecomanem que permeteu l\'accés a la càmera.</string>
<string name="qr_code">Codi QR</string>
<string name="show_qr_code_fullscreen">Mostra el codi QR a pantalla completa</string>
......@@ -473,15 +528,15 @@ Un cop s\'actualitzi ja li veureu una icona diferent </string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Toqueu per desbloquejar-lo</string>
<!--Screenshots-->
<!--This is a name to be used in screenshots. Feel free to change it to a local name.-->
<string name="screenshot_alice">Alice</string>
<string name="screenshot_alice">Alba</string>
<!--This is a name to be used in screenshots. Feel free to change it to a local name.-->
<string name="screenshot_bob">Bob</string>
<string name="screenshot_bob">Pere</string>
<!--This is a name to be used in screenshots. Feel free to change it to a local name.-->
<string name="screenshot_carol">Carol</string>
<string name="screenshot_carol">Queralt</string>
<!--This is a message to be used in screenshots. Please use the same translation for Bob!-->
<string name="screenshot_message_1">Hola Bob!</string>
<string name="screenshot_message_1">Hola Pere!</string>
<!--This is a message to be used in screenshots. Please use the same translation for Alice!-->
<string name="screenshot_message_2">Hola Alice! Gràcies per recomanar-me Briar!</string>
<string name="screenshot_message_2">Hola Alba! Gràcies per recomanar-me Briar!</string>
<!--This is a message to be used in screenshots.-->
<string name="screenshot_message_3">De res, espero que t\'agradi 😀</string>
</resources>
......@@ -18,7 +18,7 @@
<string name="passwords_do_not_match">Passwörter stimmen nicht überein</string>
<string name="create_account_button">Konto anlegen</string>
<string name="more_info">Weitere Informationen</string>
<string name="don_t_ask_again">Frage nicht noch einmal</string>
<string name="don_t_ask_again">Nicht erneut nachfragen</string>
<string name="setup_huawei_text">Bitte tippe auf die Schaltfläche unten und stelle sicher, dass Briar unter \"Geschützte Apps\" angezeigt wird.</string>
<string name="setup_huawei_button">Briar schützen</string>
<string name="setup_huawei_help">Wenn Briar nicht zur Liste der geschützten Apps hinzugefügt wird, kann es nicht im Hintergrund ausgeführt werden.</string>
......@@ -48,7 +48,7 @@
<string name="download_briar_button">Lade Briar 1.0 herunter</string>
<string name="startup_open_database">Datenbank wird entschlüsselt...</string>
<string name="startup_migrate_database">Datenbank wird aktualisiert...</string>
<string name="startup_compact_database">Datenbank komprimieren...</string>
<string name="startup_compact_database">Datenbank wird komprimiert ...</string>
<!--Navigation Drawer-->
<string name="nav_drawer_open_description">Navigationsleiste öffnen</string>
<string name="nav_drawer_close_description">Navigationsleiste schliessen</string>
......@@ -118,7 +118,9 @@
<string name="message_hint">Nachricht eingeben</string>
<string name="image_caption_hint">Überschrift hinzufügen (optional)</string>
<string name="image_attach">Bild anhängen</string>
<string name="image_attach_error">Konnte kein Bild anhängen</string>
<string name="image_attach_error">Bild(er) konnte(n) nicht angehängt werden</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Bild zu groß. Das Limit beträgt %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Nicht unterstütztes Bildformat: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Kontaktnamen ändern</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Name des Kontakts</string>
<string name="set_alias_button">Ändern</string>
......@@ -131,13 +133,14 @@
<string name="save_image">Bild speichern</string>
<string name="dialog_title_save_image">Bild speichern?</string>
<string name="dialog_message_save_image">Gespeicherte Bilder können von vielen anderen Apps eingesehen werden.\n\nBist du sicher, dass du das Bild speichern möchtest?</string>
<string name="save_image_success">Bild wurde gespeichert.</string>
<string name="save_image_error">Konnte Bild nicht speichern.</string>
<string name="save_image_success">Bild wurde gespeichert</string>
<string name="save_image_error">Bild konnte nicht gespeichert werden</string>
<string name="dialog_title_no_image_support">Bilder nicht verfügbar</string>
<string name="dialog_message_no_image_support">Der Briar deines Kontakts unterstützt noch keine Bildanhänge. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, siehst du ein anderes Symbol.</string>
<string name="dialog_title_image_support">Du kannst nun Bilder an diesen Kontakt senden</string>
<string name="dialog_message_image_support">Tippe auf das Symbol, um Bilder anzuhängen.</string>
<!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Kontakt in der Nähe hinzufügen</string>
<string name="face_to_face">Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, ist es notwendig, dass sich beide Kontakte an einem Ort treffen.\n\nDadurch wird betrügerische Identitätsvortäuschung und unautorisierter Kommunikationszugriff verhindert.</string>
<string name="continue_button">Weiter</string>
<string name="try_again_button">Noch einmal versuchen</string>
......@@ -152,18 +155,24 @@
<string name="connecting_to_device">Verbinde mit Gerät\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Authentifiziere Gerät\u2026</string>
<string name="connection_error_title">Keine Verbindung zum Kontakt</string>
<string name="connection_error_explanation">Überprüfe ob ihr beide mit dem selben Wi-Fi Netzwerk verbunden seit.</string>
<string name="connection_error_explanation">Überprüfe, ob ihr beide mit dem selben WLAN-Netzwerk verbunden seid.</string>
<string name="connection_error_feedback">Wenn das Problem weiterbesteht, hilf uns die App zu verbessern und <a href="feedback">schicke Feedback</a>.</string>
<!--Adding Contacts Remotely-->
<string name="add_contact_remotely_title_case">Kontakt aus der Ferne hinzufügen</string>
<string name="add_contact_nearby_title">Kontakt in der Nähe hinzufügen</string>
<string name="add_contact_remotely_title">Kontakt aus der Ferne hinzufügen</string>
<string name="contact_name_hint">Gib dem Kontakt einen Spitznamen</string>
<string name="contact_link_intro">Hier den Link deines Kontakts einfügen</string>
<string name="contact_link_hint">Kontakt Link</string>
<string name="paste_button">Einfügen</string>
<string name="add_contact_button">Kontakt hinzufügen</string>
<string name="copy_button">Kopieren</string>
<string name="share_button">Teilen</string>
<string name="send_link_title">Links austauschen</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Wähle einen Spitznamen</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Gib einen Spitznamen ein</string>
<string name="nickname_intro">Gib deinem Kontakt einen Spitznamen. Nur du kannst es sehen.</string>
<string name="nickname_intro">Gib deinem Kontakt einen Spitznamen. Nur du kannst ihn sehen.</string>
<string name="your_link">Gebe diesen Link zu dem Kontakt den du hinzufügen möchtest</string>
<string name="link_clip_label">Briar Link</string>
<string name="link_copied_toast">Link kopiert</string>
<string name="adding_contact_error">Es gab einen Fehler beim Hinzufügen des Kontaktes.</string>
......@@ -171,10 +180,18 @@
<string name="pending_contact_requests">Ausstehende Kontaktanfragen</string>
<string name="no_pending_contacts">Keine ausstehenden Kontakte</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Verbindung wird aufgebaut …</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Warte auf Online-Aktivität des Kontakts ...</string>
<string name="connecting">Verbindung wird aufgebaut …</string>
<string name="adding_contact">Kontakt hinzufügen...</string>
<string name="adding_contact_failed">Hinzufügen von Kontakt ist fehlgeschlagen</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Entfernung bestätigen</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Dieser Kontakt befindet sich noch beim Hinzufügen. Wenn er jetzt Entfernt wird, wird das Hinzufügen abgebrochen.</string>
<string name="own_link_error">Gebe den Link deines Kontakts ein, nicht deinen Eigenen.</string>
<string name="nickname_missing">Bitte gib einen Spitznamen an</string>
<string name="invalid_link">Ungültiger Link</string>
<string name="unsupported_link">Dieser Link kommt von einer neueren Version von Briar. Bitte führe eine Aktualisierung auf die aktuelle Version durch und versuche es dann nochmal. </string>
<string name="intent_own_link">Du hast deinen eigenen Link aufgerufen. Nutze einen Link von deinen Kontakten, die du hinzufügen möchtest!</string>
<string name="missing_link">Bitte gebe einen Link ein</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
<string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
......@@ -183,6 +200,24 @@
<item quantity="one">Neuer Kontakt hinzugefügt.</item>
<item quantity="other">%d neue Kontakte hinzugefügt.</item>
</plurals>
<string name="adding_contact_slow_warning">Das Hinzufügen des Kontakts dauert länger den normal</string>
<string name="adding_contact_slow_title">Kann nicht zu Kontakt verbinden</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Das Hinzufügen des Kontakts dauert länger den normal.\n\nBitte kontrolliere, dass dein Kontakt dein Link erhalten und eingegeben hat:</string>
<string name="offline_state">Keine Internetverbindung</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Link duplizieren</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Du hast bereits einen Kontakt mit diesem Link ausstehend: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">Sind %s und %s dieselbe Person?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Selbe Person</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Andere Person</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s und %s haben Dir denselben Link geschickt.\n\nMöglicherweise versucht einer der beiden mehr über deine Kontakte zu erfahren.\n\nDu solltest deswegen niemandem sagen, dass Du diesen Link auch von jemand anderem erhalten hast,</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Ausstehender Kontakt aktualisiert</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Mache deine Kontakte untereinander bekannt</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Du kannst deine Kontakte untereinander bekannt machen. So können sie sich über Briar verbinden, ohne sich persönlich treffen zu müssen.</string>
......@@ -372,8 +407,8 @@
<string name="bluetooth_setting_disabled">Nur beim Hinzufügen von Kontakten</string>
<string name="tor_network_setting">Über Internet (Tor) verbinden</string>
<string name="tor_network_setting_automatic">Automatisch (standortbasiert)</string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Tor ohne Bridges benutzen</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Tor mit Bridges benutzen</string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Tor ohne Bridges nutzen</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Tor mit Bridges nutzen</string>
<string name="tor_network_setting_never">Nicht verbinden</string>
<!--How and when Tor will connect after Automatic: E.g. Don't connect (in China) or Use Tor with bridges (in Belarus)-->
<string name="tor_network_setting_summary">Automatisch: %1$s (in %2$s)</string>
......@@ -479,7 +514,7 @@
<string name="permission_location_title">Berechtigung Standort</string>
<string name="permission_location_request_body">Um Bluetooth-Geräte zu finden, braucht Briar Zugriff auf deinen Standort.\n\nBriar speichert weder deinen Standort noch gibt es ihn an andere weiter.</string>
<string name="permission_camera_location_title">Kamera und Standort</string>
<string name="permission_camera_location_request_body">Um den QR-Code zu scannen, brauch Briar Zugriff auf die Kamera.\n\nUm Bluetooth-Geräte zu finden, braucht Briar Zugriff auf deinen Standort.\n\nBriar speichert weder deinen Standort noch gibt es ihn an andere weiter.</string>
<string name="permission_camera_location_request_body">Um den QR-Code zu scannen, braucht Briar Zugriff auf die Kamera.\n\nUm Bluetooth-Geräte zu finden, braucht Briar Zugriff auf deinen Standort.\n\nBriar speichert weder deinen Standort noch gibt es ihn an andere weiter.</string>
<string name="permission_camera_denied_body">Du hast den Zugriff auf die Kamera verweigert, aber das Hinzufügen von Kontakten erfordert die Verwendung der Kamera.\n\nBitte gewähre den Zugriff.</string>
<string name="qr_code">QR-Code</string>
<string name="show_qr_code_fullscreen">QR-Code im Vollbildmodus anzeigen</string>
......
......@@ -118,7 +118,9 @@
<string name="message_hint">Esciba unha mensaxe</string>
<string name="image_caption_hint">Engadir un comentario (optativo)</string>
<string name="image_attach">Anexar imaxe</string>
<string name="image_attach_error">Non se anexou a imaxe</string>
<string name="image_attach_error">Non se anexaron imaxe(s)</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Imaxe demasiado grande. Max %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Formato non admitido: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Cambiar o nome do contacto</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Nome do contacto</string>
<string name="set_alias_button">Cambiar</string>
......@@ -138,6 +140,7 @@
<string name="dialog_title_image_support">Xa pode enviar imaxes a este contacto</string>
<string name="dialog_message_image_support">Toque en esta icona para anexar imaxes.</string>
<!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Engadir contacto próximo</string>
<string name="face_to_face">Debe atoparse coa persoa que quere engadir como contacto.\n\Isto evitará que calquera poida suplantala ou ler as súas mensaxes no futuro.</string>
<string name="continue_button">Continuar</string>
<string name="try_again_button">Tenteo de novo</string>
......@@ -155,13 +158,66 @@
<string name="connection_error_explanation">Por favor, comprobe que ambas están conectadas a mesma rede Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Si persiste o problema,<a href="feedback">envíe un informe</a> para axudarnos a mellorar a app.</string>
<!--Adding Contacts Remotely-->
<string name="add_contact_remotely_title_case">Engadir contacto a distancia</string>
<string name="add_contact_nearby_title">Engadir contacto próximo</string>
<string name="add_contact_remotely_title">Engadir contacto a distancia</string>
<string name="contact_name_hint">Darlle un alcume ao contacto</string>
<string name="contact_link_intro">Introducir aquí a ligazón do seu contacto</string>
<string name="contact_link_hint">Ligazón do contacto</string>
<string name="paste_button">Pegar</string>
<string name="add_contact_button">Engadir contacto</string>
<string name="copy_button">Copiar</string>
<string name="share_button">Compartir</string>
<string name="send_link_title">Intercambiar ligazóns</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Escoller alcume</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Introducir alcume</string>
<string name="nickname_intro">Déalle un alcume ao contacto. Só vostede pode velo.</string>
<string name="your_link">Envíe esta ligazón ao contacto que quere engadir</string>
<string name="link_clip_label">Ligazón Briar</string>
<string name="link_copied_toast">Ligazón copiada</string>
<string name="adding_contact_error">Algo fallou ao engadir o contacto.</string>
<string name="pending_contact_requests_snackbar">Existen solicitudes de contactos pendentes</string>
<string name="pending_contact_requests">Solicitudes Pendentes de Contactos</string>
<string name="no_pending_contacts">Sen contactos pendentes</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Conectando...</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Agardando a que o contacto se conecte...</string>
<string name="connecting">Conectando...</string>
<string name="adding_contact">Engadindo contacto...</string>
<string name="adding_contact_failed">Fallou engadir contacto</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Confirme a eliminación</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Este contacto aínda está a ser engadido. Se o elimina agora, non será engadido.</string>
<string name="own_link_error">Introduza a ligazón do contacto, non o propio</string>
<string name="nickname_missing">Por favor introduza un alcume</string>
<string name="invalid_link">Ligazón non válida</string>
<string name="unsupported_link">Esta ligazón chega desde unha versión nova de Briar. Por favor, actualice a nova versión e inténteo de novo.</string>
<string name="intent_own_link">Abreu a súa propia ligazón. Utilice a do contacto que quere engadir!</string>
<string name="missing_link">Por favor introduza ligazón</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
<string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string>
<plurals name="contact_added_notification_text">
<item quantity="one">Novo contacto engadido.</item>
<item quantity="other">%d novos contactos engadidos.</item>
</plurals>
<string name="adding_contact_slow_warning">Estanos a costar moito tempo engadir esta usuaria</string>
<string name="adding_contact_slow_title">Non puido conectar co Contacto</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Estanos a costar engadir este contacto.\n\nPor favor, comprobe que o contacto recibeu a súa ligazón e engadeuna a vostede:</string>
<string name="offline_state">Sen conexión a internet</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Duplicar Ligazón</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Xa ten un contacto pendente con esta ligazón: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">Son %s e %s a mesma persoa?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Mesma Persoa</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Diferente Persoa</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s e %s enviaronlle a mesma ligazón.\n\nUnha delas podería estar a intentar descubrir os seus contactos.\n\nNon lles diga que recibeu a mesma ligazón de alguén máis.</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Contacto pendente actualizado</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Presente aos seus contactos</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Pode presentar aos seus contactos, así non precisan encontrarse en persoa para conectar a través de Briar.</string>
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -50,6 +50,7 @@
<string name="download_briar_button">Pobierz Briar 1.0</string>
<string name="startup_open_database">Deszyfruję Bazę Danych...</string>
<string name="startup_migrate_database">Aktualizuję Bazę Danych...</string>
<string name="startup_compact_database">Kompaktowanie Bazy Danych…</string>
<!--Navigation Drawer-->
<string name="nav_drawer_open_description">Otwórz panel nawigacji</string>
<string name="nav_drawer_close_description">Zamknij panel nawigacji</string>
......@@ -127,6 +128,7 @@
<string name="message_hint">Typ wiadomości</string>
<string name="image_caption_hint">Dodaj podpis (opcjonalne)</string>
<string name="image_attach">Załącz zdjęcie</string>
<string name="image_attach_error">Nie udało się dołączyć zdjęcia/zdjęć</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Zdjęcie jest zbyt duże. Limit wynosi %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Format zdjęcia jest nieobsługiwany: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Zmień imię kontaktu</string>
......@@ -146,7 +148,9 @@
<string name="dialog_title_no_image_support">Zdjęcie Niedostępne</string>
<string name="dialog_message_no_image_support">Briar twojego kontaktu nie obsługuje jeszcze załączników zdjęć. Jak wykonają aktualizację, zobaczysz inną ikonę.</string>
<string name="dialog_title_image_support">Możesz teraz wysyłać zdjęcia do tego kontaktu</string>
<string name="dialog_message_image_support">Kliknij tą ikonę aby dołączyć zdjęcia.</string>
<!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Dodaj Kontakt w Pobliżu</string>
<string name="face_to_face">Musisz spotkać się z osobą którą chcesz dodać jako kontakt.\n\nTo uniemożliwi komukolwiek podszyć się pod Ciebie lub czytać wysyłane wiadomości.</string>
<string name="continue_button">Kontynuuj</string>
<string name="try_again_button">Spróbuj ponownie</string>
......@@ -155,6 +159,8 @@
<string name="contact_added_toast">Kontakt dodany: %s</string>
<string name="contact_already_exists">Kontakt %s już istnieje</string>
<string name="qr_code_invalid">Kod QR jest nie prawidłowy</string>
<string name="qr_code_too_old">Kod QR, który zeskanowałeś pochodzi od starszej wersji %s.\n\nPoproś swój kontakt do aktualizacji do najnowszej wersji i spróbuj ponownie.</string>
<string name="qr_code_too_new">Kod QR, który zeskanowałeś pochodzi od nowszej wersji %s.\n\nZaktualizuj do najnowszej wersji i spróbuj ponownie.</string>
<string name="camera_error">Błąd aparatu</string>
<string name="connecting_to_device">Łączenie z urządzeniem\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Autoryzowanie z urządzeniem\u2026</string>
......@@ -162,24 +168,68 @@
<string name="connection_error_explanation">Sprawdź czy oboje jesteście połączeni z tą samą siecią Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Jeśli problem będzie występować, proszę <a href="feedback">wysłać zgłoszenie</a> aby pomóc nam ulepszyć aplikację.</string>
<!--Adding Contacts Remotely-->
<string name="add_contact_remotely_title_case">Dodaj Kontakt na Odległość</string>
<string name="add_contact_nearby_title">Dodaj kontakt w pobliżu</string>
<string name="add_contact_remotely_title">Dodaj kontakt na odległość</string>
<string name="contact_name_hint">Daj pseudonim kontaktowi</string>
<string name="contact_link_intro">Wprowadź tutaj link od swojego kontaktu</string>
<string name="contact_link_hint">Link kontaktu</string>
<string name="paste_button">Wklej</string>
<string name="add_contact_button">Dodaj kontakt</string>
<string name="copy_button">Kopiuj</string>
<string name="share_button">Udostępnij</string>
<string name="send_link_title">Wymień linki</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Wybierz Pseudonim</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Wprowadź pseudonim</string>
<string name="nickname_intro">Daj pseudonim swojemu kontaktowi. Tylko ty możesz go widzieć.</string>
<string name="your_link">Podaj ten link kontaktowi, którego chcesz dodać</string>
<string name="link_clip_label">Link Briar</string>
<string name="link_copied_toast">Link skopiowany</string>
<string name="adding_contact_error">Wystąpił błąd podczas dodawaniu kontaktu</string>
<string name="pending_contact_requests_snackbar">Są prośby oczekujących kontaktów</string>
<string name="pending_contact_requests">Prośby Oczekujących Kontaktów</string>
<string name="no_pending_contacts">Brak oczekujących kontaktów</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Trwa łączenie...</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Czekam, aż kontakt pojawi się online…</string>
<string name="connecting">Trwa łączenie...</string>
<string name="adding_contact">Dodawanie kontaktu…</string>
<string name="adding_contact_failed">Dodawanie kontaktu nie powiodło się</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Potwierdź Usunięcie</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Ten kontakt jest nadal dodawany. Jeżeli go teraz usuniesz, nie zostanie on dodany.</string>
<string name="own_link_error">Wprowadź link twojego kontaktu, nie swój</string>
<string name="nickname_missing">Proszę, wprowadź pseudonim</string>
<string name="invalid_link">Niepoprawny pseudonim</string>
<string name="unsupported_link">Ten link pochodzi od nowszej wersji Briara. Zaktualizuj do najnowszej wersji i spróbuj ponownie.</string>
<string name="intent_own_link">Otworzyłeś swój własny link. Użyj jednego z kontaktów, którego chcesz dodać!</string>
<string name="missing_link">Proszę, wprowadź link</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
<string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string>
<plurals name="contact_added_notification_text">
<item quantity="one">Nowy kontakt dodany.</item>
<item quantity="few">Nowe kontakty dodane.</item>
<item quantity="many">Nowe kontakty dodane.</item>
<item quantity="other">Dodano %d nowych kontaktów.</item>
</plurals>
<string name="adding_contact_slow_warning">Dodawanie tego kontaktu zajmuje więcej czasu niż zwykle</string>
<string name="adding_contact_slow_title">Nie Można Połączyć się z Kontaktem</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Dodawanie tego kontaktu zajmuje więcej czasu niż zwykle.\n\nProsze sprawdź czy twój kontakt otrzymał twój link i ciebie dodał:</string>
<string name="offline_state">Brak połączenia z Internetem</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Link Duplikat</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Masz już oczekujący kontakt z tym linkiem: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">Czy %s i %s to te same osoby?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Ta Sama Osoba</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Inna Osoba</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s i %s wysłał ci ten sam link.\n\nJeden z nich może próbować odkryć, kim są twoje kontakty.\n\nNie mów im, że otrzymałeś ten sam link od kogoś innego.</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Oczekujący kontakt zaktualizowany</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Udostępnij swoje kontakty.</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Możesz udostępniać kontakty, tak aby osoby nie musiały spotykać się osobiście.</string>
......@@ -481,6 +531,8 @@
<!--Permission Requests-->
<string name="permission_camera_title">Dostęp do aparatu</string>
<string name="permission_camera_request_body">Aby zeskanować kod QR, Briar potrzebuje mieć dostęp do aparatu.</string>
<string name="permission_location_title">Dostęp do lokalizacji</string>
<string name="permission_location_request_body">Aby odkryć urządzenia Bluetooth, Briar potrzebuje zezwolenia na dostęp do twojej lokalizacji.\n\nBriar nie przechowuje twojej lokalizacji ani nie udostępnia jej nikomu.</string>
<string name="permission_camera_location_title">Kamera i lokalizacja</string>
<string name="permission_camera_location_request_body">Aby zeskanować kod QR, Briar potrzebuje dostępu do kamery.\n\nAby odkryć urządzenia Bluetooth, Briar potrzebuje zezwolenia na dostęp do Twojej lokalizacji.\n\nBriar nie przechowuje Twojej lokalizacji ani nie udostępnia jej nikomu.</string>
<string name="permission_camera_denied_body">Odmówiłeś dostępu do kamery, lecz dodawanie kontaktów tego wymaga.\n\nProszę udzielić dostępu.</string>
......
......@@ -123,7 +123,9 @@
<string name="message_hint">Scrieți mesajul</string>
<string name="image_caption_hint">Adaugă un subtitlu (opțional)</string>
<string name="image_attach">Atașează imagine</string>
<string name="image_attach_error">Nu s-a putut atașa o imagine</string>
<string name="image_attach_error">Nu s-au putut atașa imaginile</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Imaginea este prea mare. Limita este de %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Format de imagine incompatibil: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Schimbă nume contact</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Nume contact</string>
<string name="set_alias_button">Modifică</string>
......@@ -183,13 +185,16 @@
<string name="pending_contact_requests">Solicitări de contact în așteptare</string>
<string name="no_pending_contacts">Nici un contact în așteptare</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Se conectează...</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Așteptăm contactul să se conectexe…\n\nA introdus deja adresa dumneavoastră?</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Așteptăm contactul să se conecteze…</string>
<string name="connecting">Se conectează...</string>
<string name="adding_contact">Se adaugă contactul…</string>
<string name="adding_contact_failed">Adăugarea contactului a eșuat</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Confirmați eliminarea</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Acest contact este în curs de adăugare. Eliminănd acum, nu v-a mai fi adăugat.</string>
<string name="own_link_error">Introduceți adresa contactului, nu cea personală</string>
<string name="nickname_missing">Vă rugăm să introduceți un nume</string>
<string name="invalid_link">Adresă invalidă</string>
<string name="unsupported_link">Adresa pe care ați scanat-o aparține unei versiuni mai noi de Briar. Vă rugăm să actualizați la cea mai recentă versiune și încercați din nou.</string>
<string name="intent_own_link">Ați deschis adresa dumneavoastră. Folosiți-o pe cea a contactului pe care doriți să-l adăugați!</string>
<string name="missing_link">Vă rugăm să introduceți o adresă</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
......@@ -201,6 +206,24 @@
<item quantity="few">%d contacte noi adăugate.</item>
<item quantity="other">%d de contacte noi adăugate.</item>
</plurals>
<string name="adding_contact_slow_warning">Se pare că durează mai mult să se adauge acest contact</string>
<string name="adding_contact_slow_title">Nu s-a putut face conectarea contactului</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Se pare că durează mai mult să se adauge acest contact.\n\nVă rugăm să verificați dacă și contactul a primit adresa dumneavoastră și va adăugat:</string>
<string name="offline_state">Nu este disponibilă o conexiune la internet</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Adresă duplicat</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Deja aveți un contact în așteptare cu această adresă: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">Sunt %s și %s aceeași persoană?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Aceeași persoană</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Persoană diferită</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s