Verified Commit 50ad42a0 authored by Torsten Grote's avatar Torsten Grote
Browse files

Update translations, adds Hungarian, sets inclusion threshold to 80%

parent 2bef2ac8
......@@ -7,5 +7,5 @@ file_filter = src/main/res/values-<lang>/strings.xml
source_file = src/main/res/values/strings.xml
source_lang = en
type = ANDROID
minimum_perc = 25
minimum_perc = 80
......@@ -65,7 +65,7 @@
<string name="transport_lan">Wi-Fi</string>
<!--Notifications-->
<string name="reminder_notification_title">Heu sortit de Briar</string>
<string name="reminder_notification_text">Toqueu per tornar a iniciar sessió.</string>
<string name="reminder_notification_text">Toqueu per a reiniciar la sessió.</string>
<string name="reminder_notification_channel_title">Recordatori d\'inici de sessió de Briar</string>
<string name="reminder_notification_dismiss">Descarta</string>
<string name="ongoing_notification_title">Sessió iniciada</string>
......@@ -133,9 +133,9 @@
<string name="camera_error">Error de la càmera</string>
<string name="connecting_to_device">Connectant-se al dispositiu\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Autenticant-se amb el dispositiu\u2026</string>
<string name="connection_error_title">No s\'ha pogut connectar al vostre contacte</string>
<string name="connection_error_explanation">Comproveu que estigueu connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Si aquest problema persisteix, <a href="feedback">envieu-nos comentaris</a> per ajudar-nos a millorar l\'aplicació.</string>
<string name="connection_error_title">No ha pogut connectar-se al vostre contacte</string>
<string name="connection_error_explanation">Comproveu que esteu connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Si aquest problema persisteix, <a href="feedback">envieu-nos un comentari</a> per ajudar-nos a millorar l\'aplicació.</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Presenteu als vostres contactes</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Podeu presentar als vostres contactes entre si, de manera que no necessitin trobar-se en persona per a relacionar-se a través de Briar.</string>
......@@ -164,7 +164,7 @@
</plurals>
<!--Private Groups-->
<string name="groups_list_empty">No hi ha cap grup per mostrar</string>
<string name="groups_list_empty_action">Toqueu la icona + per crear un grup o demaneu als vostres contactes que comparteixin grups amb vosaltres</string>
<string name="groups_list_empty_action">Toqueu la icona + per crear un grup o demaneu als vostres contactes que us afegeixin als seus grups</string>
<string name="groups_created_by">Creat per %s</string>
<plurals name="messages">
<item quantity="one">1%d missatge</item>
......@@ -193,7 +193,7 @@
<string name="groups_dissolve_dialog_message">Esteu segur que voleu dissoldre aquest grup?\n\nSi el dissoleu cap altre membre podrà continuar la conversa i alguns membres pot ser que no rebin els darrers missatges.</string>
<string name="groups_dissolve_button">Dissol</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_title">S\'ha dissolt el grup</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_message">El creador del grup l\'ha dissolt.\n\nJa no hi podeu escriure més. És possible que no hagueu rebut algun dels darrers missatges que s\'hi havien escrit.</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_message">El creador del grup l\'ha dissolt.\n\nJa no hi podeu escriure més. És possible que no hàgeu rebut algun dels darrers missatges que s\'hi havien escrit.</string>
<!--Private Group Invitations-->
<string name="groups_invitations_title">Convideu a formar part del grup</string>
<string name="groups_invitations_invitation_sent">Heu convidat a %1$s a afegir-se al grup «%2$s».</string>
......@@ -217,8 +217,8 @@
<string name="groups_reveal_visible_revealed_by_contact">La relació de contactes és visible pel grup (revelada per %s)</string>
<string name="groups_reveal_invisible">La relació de contactes no és visible pel grup</string>
<!--Forums-->
<string name="no_forums">No hi ha fòrums per mostrar</string>
<string name="no_forums_action">Toqueu la icona + per crear un fòrum o demaneu als vostres contactes que comparteixin fòrums amb vosaltres</string>
<string name="no_forums">No hi ha cap fòrum per mostrar</string>
<string name="no_forums_action">Toqueu la icona + per crear un fòrum o demaneu als vostres contactes que us afegeixin als seus fòrums</string>
<string name="create_forum_title">Creeu un fòrum</string>
<string name="choose_forum_hint">Trieu un nom per al fòrum</string>
<string name="create_forum_button">Crea el fòrum</string>
......@@ -234,8 +234,8 @@
<string name="forum_message_reply_hint">Resposta nova</string>
<string name="btn_reply">Respon</string>
<string name="forum_leave">Abandona el fòrum</string>
<string name="dialog_title_leave_forum">Confirmeu l\'abandonament del Forum</string>
<string name="dialog_message_leave_forum">Segur que voleu abandonar aquest fòrum?\n\nEls contactes amb els que heu compartit aquest fòrum poden deixar de rebre les actualitzacions</string>
<string name="dialog_title_leave_forum">Confirmeu l\'abandonament del Fòrum</string>
<string name="dialog_message_leave_forum">Segur que voleu abandonar aquest fòrum?\n\nEls contactes amb els que heu compartit aquest fòrum poden deixar de rebre les actualitzacions.</string>
<string name="dialog_button_leave">Abandona</string>
<string name="forum_left_toast">Heu abandonat el fòrum</string>
<!--Forum Sharing-->
......@@ -277,9 +277,9 @@
<string name="blogs_blog_post_received">S\'ha rebut un nou apunt al blog</string>
<string name="blogs_blog_post_scroll_to">Desplaça</string>
<string name="blogs_feed_empty_state">No hi ha cap apunt per mostrar</string>
<string name="blogs_feed_empty_state_action">Les publicacions dels vostres contactes i blocs als que us subscriu apareixeran aquí.\n\nToqueu la icona de la ploma per escriure una publicació</string>
<string name="blogs_feed_empty_state_action">Aquí hi trobareu els apunts dels vostres contactes i dels blocs subscrits. \n\nToqueu la icona de la ploma per escriure un apunt</string>
<string name="blogs_remove_blog">Suprimeix el blog</string>
<string name="blogs_remove_blog_dialog_message">Segur que voleu suprimir aquest blog?\n\nEls apunts publicats s\'esborraran del vostre dispositiu però no del d\'altres persones.\n\nEls contactes amb els que hagueu compartit aquest blog poden deixar de rebre les actualitzacions.</string>
<string name="blogs_remove_blog_dialog_message">Segur que voleu suprimir aquest blog?\n\nEls apunts publicats s\'esborraran del vostre dispositiu però no del d\'altres persones.\n\nEls contactes amb els que hàgeu compartit aquest blog poden deixar de rebre les actualitzacions.</string>
<string name="blogs_remove_blog_ok">Suprimeix</string>
<string name="blogs_blog_removed">S\'ha suprimit el blog</string>
<string name="blogs_reblog_comment_hint">Afegiu una nota (opcional)</string>
......@@ -309,7 +309,7 @@
<string name="blogs_rss_feeds_manage_author">Autor:</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_updated">Darrera actualització:</string>
<string name="blogs_rss_remove_feed">Suprimeix la subscripció al canal de notícies</string>
<string name="blogs_rss_remove_feed_dialog_message">Segur que voleu suprimir la subscripció a aquest canal de notícies?\n\nLes notícies d\'aquest canal s\'eliminaran del vostre dispositiu però no del d\'altres persones.\n\nEls contactes amb els que hagueu compartit aquest canal poden deixar de rebre les actualitzacions.</string>
<string name="blogs_rss_remove_feed_dialog_message">Segur que voleu suprimir la subscripció a aquest canal de notícies?\n\nLes notícies d\'aquest canal s\'eliminaran del vostre dispositiu però no del d\'altres persones.\n\nEls contactes amb els que hàgeu compartit aquest canal poden deixar de rebre les actualitzacions.</string>
<string name="blogs_rss_remove_feed_ok">Suprimeix la subscripció</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_delete_error">La subscripció al canal de notícies no s\'ha pogut suprimir.</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_empty_state">No hi ha cap notícia per mostrar\n\nFeu un toc sobre la icona + per subscriure-us a un canal de notícies</string>
......@@ -331,20 +331,20 @@
<string name="bluetooth_setting_disabled">Només quan s\'afegeixen contactes</string>
<string name="tor_network_setting">Connecta a través d\'Internet (Tor)</string>
<string name="tor_network_setting_automatic">Automàtic basat en la ubicació</string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Utilitza Tor sense ponts</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Utilitza Tor amb ponts</string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Usa Tor sense ponts</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Usa Tor amb ponts</string>
<string name="tor_network_setting_never">No et connectis</string>
<!--How and when Tor will connect after Automatic: E.g. Don't connect (in China) or Use Tor with bridges (in Belarus)-->
<string name="tor_network_setting_summary">Automàtic: %1$s (en %2$s)</string>
<string name="tor_mobile_data_title">Utilitza dades mòbils</string>
<string name="tor_mobile_data_title">Usa dades mòbils</string>
<!--Settings Security and Panic-->
<string name="security_settings_title">Seguretat</string>
<string name="pref_lock_title">Bloqueig de pantalla</string>
<string name="pref_lock_summary">Utilitza el bloqueig de pantalla del dispositiu per protegir Briar mentre inicieu la sessió</string>
<string name="pref_lock_disabled_summary">Per utilitzar aquesta funció, configureu un bloqueig de pantalla per al vostre dispositiu</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Temps d\'espera d\'inactivitat del bloqueig de pantalla</string>
<string name="pref_lock_summary">Usa el bloqueig de pantalla del dispositiu per protegir Briar mentre inicieu la sessió</string>
<string name="pref_lock_disabled_summary">Per utilitzar aquesta funció, configureu el bloqueig de pantalla en el vostre dispositiu</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Temps d\'inactivitat del bloqueig de pantalla</string>
<!--The %s placeholder is replaced with the following time spans, e.g. 5 Minutes, 1 Hour-->
<string name="pref_lock_timeout_summary">Quan no feu servir Briar, bloquegeu-lo automàticament després de %s</string>
<string name="pref_lock_timeout_summary">Briar es bloquejarà automàticament després de %s de no usar-se.</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_1">1 minut</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
......@@ -354,13 +354,13 @@
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_30">30 minuts</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_60">1 houra</string>
<string name="pref_lock_timeout_60">1 hora</string>
<string name="pref_lock_timeout_never">Mai</string>
<string name="pref_lock_timeout_never_summary">No bloquejar mai Briar automàticament</string>
<string name="pref_lock_timeout_never_summary">No bloquegis mai Briar automàticament</string>
<string name="change_password">Canvia la contrasenya</string>
<string name="current_password">Contrassenya actual</string>
<string name="current_password">Contrasenya actual</string>
<string name="choose_new_password">Contrassenya nova</string>
<string name="confirm_new_password">Confirmació de la contrassenya nova</string>
<string name="confirm_new_password">Confirmació de la contrasenya nova</string>
<string name="password_changed">Heu canviat la contrasenya.</string>
<string name="panic_setting">Configuració del botó del pànic</string>
<string name="panic_setting_title">Botó de pànic</string>
......@@ -379,8 +379,8 @@
<string name="uninstall_setting_summary">Això requeria la confirmació manual malgrat ser en una situació de pànic</string>
<!--Settings Notifications-->
<string name="notification_settings_title">Notificacions</string>
<string name="notify_sign_in_title">Recordeu-me que iniciï sessió</string>
<string name="notify_sign_in_summary">Mostra un recordatori quan s\'inicia el telèfon o s\'ha actualitzat l\'aplicació</string>
<string name="notify_sign_in_title">Recorda\'m que iniciï la sessió</string>
<string name="notify_sign_in_summary">Mostra\'m un recordatori quan s\'inicii el telèfon o s\'actualitzi l\'aplicació</string>
<string name="notify_private_messages_setting_title">Missatges privats</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary">Mostra avisos pels missatges privats</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary_26">Configura els avisos pels missatges privats</string>
......@@ -441,6 +441,8 @@
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Desbloqueja Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Introduïu el PIN, el patró o la contrasenya del vostre dispositiu per desbloquejar Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Toqueu el sensor d\'empremtes amb el dit enregistrat per continuar</string>
<string name="lock_unlock_password">Usa la contrasenya</string>
<string name="lock_is_locked">Briar està bloquejat</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Toqueu per desbloquejar-lo</string>
</resources>
......@@ -441,6 +441,8 @@
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Desbloquear Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Entrar el NPI de tu dispositivo, patrón o contraseña para desbloquear Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Toca tu sensor de huellas dactilares con el dedo que has registrado para continuar.</string>
<string name="lock_unlock_password">Usa la contraseña</string>
<string name="lock_is_locked">Briar está bloqueado</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Golpear para desbloquear</string>
</resources>
......@@ -224,7 +224,7 @@
<string name="create_forum_button">Luo foorumi</string>
<string name="forum_created_toast">Foorumi luotu</string>
<string name="no_forum_posts">Ei kirjoituksia</string>
<string name="no_posts">Ei viestejä</string>
<string name="no_posts">Ei kirjoituksia</string>
<plurals name="posts">
<item quantity="one">%d viesti</item>
<item quantity="other">%d viestiä</item>
......@@ -277,6 +277,7 @@
<string name="blogs_blog_post_received">Uusi blogikirjoitus vastaanotettu</string>
<string name="blogs_blog_post_scroll_to">Vieritä kohtaan</string>
<string name="blogs_feed_empty_state">Ei kirjoituksia</string>
<string name="blogs_feed_empty_state_action">Yhteyshenkilöitesi ja seuraamiesi blogien kirjoitukset tulevat näkymään tässä\n\nNapauta kynää kirjoittaaksesi jotain</string>
<string name="blogs_remove_blog">Poista blogi</string>
<string name="blogs_remove_blog_dialog_message">Oletko varma, että haluat poistaa tämän blogin?\n\nKirjoitukset poistuvat sinun laitteelta, mutta ei muiden laitteilta.\n\nKäyttäjät joiden kanssa olet jakanut tämän blogin eivät välttämättä saa uusia päivityksiä.</string>
<string name="blogs_remove_blog_ok">Poista</string>
......@@ -440,6 +441,8 @@
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Avaa Briarin lukitus</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Syötä laitteesi PIN, kuvio tai salasana avataksesi Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Kosketa sormenjälkitunnistinta rekisteröidyllä sormella jatkaaksesi</string>
<string name="lock_unlock_password">Käytä salasanaa</string>
<string name="lock_is_locked">Briar on lukittu</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Napauta avataksesi lukitus</string>
</resources>
......@@ -441,6 +441,8 @@
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Déverrouiller Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Saisissez le NIP, le schéma ou le mot de passe de votre appareil pour déverrouiller Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Touchez votre capteur d’empreinte avec le doigt mémorisé pour poursuivre</string>
<string name="lock_unlock_password">Utiliser un mot de passe</string>
<string name="lock_is_locked">Briar est verrouillée</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Toucher pour déverrouiller</string>
</resources>
......@@ -441,6 +441,8 @@
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Briar अनलॉक करें</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Briar अनलॉक करने के लिए अपना डिवाइस पिन, पैटर्न या पासवर्ड दर्ज करें</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">जारी रखने के लिए पंजीकृत उंगली के साथ अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को स्पर्श करें</string>
<string name="lock_unlock_password">पासवर्ड का प्रयोग करें</string>
<string name="lock_is_locked">Briar लॉक है</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">अनलॉक करने के लिए टैप करें</string>
</resources>
This diff is collapsed.
......@@ -441,6 +441,8 @@
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Sblocca Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Inserisci il PIN, sequenza o password del dispositivo per sbloccare Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Tocca il sensore di impronte con il dito registrato per continuare</string>
<string name="lock_unlock_password">Usa password</string>
<string name="lock_is_locked">Briar è bloccato</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Tocca per sbloccare</string>
</resources>
......@@ -446,6 +446,8 @@ contactes qu’avètz partejat aqueste flux quitaràn benlèu de recebre las mes
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Desverrolhar Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Picatz vòstre PIN, esquèma o senhal per desverrollhar Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Tocatz lo captaire de detada amb lo det enregistrat per contunhar</string>
<string name="lock_unlock_password">Utilizar lo senhal</string>
<string name="lock_is_locked">Briar es verrolhat</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Tocatz per desverrolhar</string>
</resources>
......@@ -58,6 +58,7 @@
<string name="forums_button">Fora</string>
<string name="blogs_button">Blogi</string>
<!--This is part of the main menu. The app will be locked when this is tapped.-->
<string name="lock_button">Zablokuj Aplikację</string>
<string name="settings_button">Ustawienia</string>
<string name="sign_out_button">Wyloguj się</string>
<!--Transports-->
......@@ -66,7 +67,9 @@
<string name="transport_lan">Wi-Fi</string>
<!--Notifications-->
<string name="reminder_notification_title">Wylogowano z Briar</string>
<string name="reminder_notification_text">Dotknij aby zalogować.</string>
<string name="reminder_notification_channel_title">Przypomnienie o zalogowaniu</string>
<string name="reminder_notification_dismiss">Odrzuć</string>
<string name="ongoing_notification_title">Zalogowany w Briar</string>
<string name="ongoing_notification_text">Dotknij aby otworzyć Briar</string>
<plurals name="private_message_notification_text">
......@@ -117,6 +120,8 @@
<string name="help">Pomoc</string>
<string name="sorry">Przepraszam</string>
<!--Contacts and Private Conversations-->
<string name="no_contacts">Brak kontaktów do pokazania</string>
<string name="no_contacts_action">Dotknij ikonki + aby dodać kontakt</string>
<string name="date_no_private_messages">Brak wiadomości.</string>
<string name="no_private_messages">Brak wiadomości do pokazania</string>
<string name="message_hint">Typ wiadomości</string>
......@@ -138,6 +143,9 @@
<string name="camera_error">Błąd aparatu</string>
<string name="connecting_to_device">Łączenie z urządzeniem\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Autoryzowanie z urządzeniem\u2026</string>
<string name="connection_error_title">Nie udało się połączyć z kontaktem</string>
<string name="connection_error_explanation">Sprawdź czy oboje jesteście połączeni z tą samą siecią Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Jeśli problem będzie występować, proszę <a href="feedback">wysłać zgłoszenie</a> aby pomóc nam ulepszyć aplikację.</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Udostępnij swoje kontakty.</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Możesz udostępniać kontakty, tak aby osoby nie musiały spotykać się osobiście.</string>
......@@ -167,6 +175,8 @@
<item quantity="other">%d nowych kontaktów zostało dodanych.</item>
</plurals>
<!--Private Groups-->
<string name="groups_list_empty">Brak grup do pokazania</string>
<string name="groups_list_empty_action">Dotknij ikonkę + aby stworzyć grupę, lub poprosić kontakty o ich udostępnienie</string>
<string name="groups_created_by">Stworzone przez %s</string>
<plurals name="messages">
<item quantity="one">%d wiadomość</item>
......@@ -223,6 +233,8 @@
<string name="groups_reveal_visible_revealed_by_contact">Relacje kontaktów są widoczne dla grupy (ujawnione przez %s)</string>
<string name="groups_reveal_invisible">Relacje kontaktów są nie widoczne dla grupy</string>
<!--Forums-->
<string name="no_forums">Brak for do pokazania</string>
<string name="no_forums_action">Dotknij ikonkę + aby stworzyć forum, lub poprosić kontakty o ich udostępnienie</string>
<string name="create_forum_title">Stwórz Forum</string>
<string name="choose_forum_hint">Wybierz nazwę dla swojego forum</string>
<string name="create_forum_button">Stwórz Forum</string>
......@@ -248,6 +260,8 @@
<string name="forum_share_button">Udostępnij Forum</string>
<string name="contacts_selected">Zaznaczone kontakty</string>
<string name="activity_share_toolbar_header">Wybierz Kontakty</string>
<string name="no_contacts_selector">Brak kontaktów do pokazania</string>
<string name="no_contacts_selector_action">Wróć tutaj gdy dodasz kontakt</string>
<string name="forum_shared_snackbar">Forum udostępnione wybranym kontaktom</string>
<string name="forum_share_message">Dodaj wiadomość (opcjonalne)</string>
<string name="forum_share_error">Wystąpił problem podczas udostępniania tego forum.</string>
......@@ -283,6 +297,7 @@
<string name="blogs_blog_post_received">Otrzymano Nowy Wpis z Bloga</string>
<string name="blogs_blog_post_scroll_to">Przewiń Do</string>
<string name="blogs_feed_empty_state">Brak postów do pokazania</string>
<string name="blogs_feed_empty_state_action">Posty twoich od Twoich kontaktów i blogów które subskrybujesz pojawią się tutaj\n\nDotknij ikonki długopisu aby napisać post</string>
<string name="blogs_remove_blog">Usuń Blog</string>
<string name="blogs_remove_blog_dialog_message">Jesteś pewny, że chcesz usunąć ten blog?\n\nPosty będą usunięte z Twojego urządzenia ale nie z urządzeń innych osób.\n\nWszystkie kontakty którym udostępniłeś ten blog mogą przestać otrzymywać powiadomienia.</string>
<string name="blogs_remove_blog_ok">Usuń</string>
......@@ -334,17 +349,34 @@
<string name="bluetooth_setting">Połącz przez Bluetooth</string>
<string name="bluetooth_setting_enabled">Zawsze wtedy gdy kontakty są w pobliżu</string>
<string name="bluetooth_setting_disabled">Tylko gdy dodaję kontakty</string>
<string name="tor_network_setting">Połącz przez Internet (Tor)</string>
<string name="tor_network_setting_automatic">Automatycznie bazując na lokalizacji</string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Używaj Tor bez mostów</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Używaj Tor z mostami</string>
<string name="tor_network_setting_never">Nie łącz</string>
<!--How and when Tor will connect after Automatic: E.g. Don't connect (in China) or Use Tor with bridges (in Belarus)-->
<string name="tor_network_setting_summary">Automatycznie: %1$s (za %2$s)</string>
<string name="tor_mobile_data_title">Używaj danych komórkowych</string>
<!--Settings Security and Panic-->
<string name="security_settings_title">Bezpieczeństwo</string>
<string name="pref_lock_title">Blokada ekranu</string>
<string name="pref_lock_summary">Użyj blokady ekranu urządzenia by chronić Briar gdy zalogowany</string>
<string name="pref_lock_disabled_summary">Aby użyć tej funkcji skonfiguruj blokadę ekranu na swoim urządzeniu</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Blokada ekranu gdy wykryto aktywności</string>
<!--The %s placeholder is replaced with the following time spans, e.g. 5 Minutes, 1 Hour-->
<string name="pref_lock_timeout_summary">Gdy nie używam Briar, automatycznie zablokuj po %s</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_1">1 minucie</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_5">5 minutach</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_15">15 minutach</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_30">30 minutach</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_60">1 godzina</string>
<string name="pref_lock_timeout_never">Nigdy</string>
<string name="pref_lock_timeout_never_summary">Nigdy nie blokuj Briar automatycznie</string>
<string name="change_password">Zmień hasło</string>
<string name="current_password">Obecne hasło</string>
<string name="choose_new_password">Nowe hasło</string>
......@@ -367,6 +399,8 @@
<string name="uninstall_setting_summary">To wymaga manualnego potwierdzenia w przypadku aktywowania</string>
<!--Settings Notifications-->
<string name="notification_settings_title">Powiadomienia</string>
<string name="notify_sign_in_title">Przypomnij mi by się zalogować</string>
<string name="notify_sign_in_summary">Pokaż przypomnienie gdy telefon się uruchomi lub aplikacja zostanie zaktualizowana</string>
<string name="notify_private_messages_setting_title">Prywatne wiadomości</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary">Pokaż powiadomienia dla prywatnych wiadomości</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary_26">Skonfiguruj powiadomienia dla prywatnych wiadomości</string>
......@@ -425,4 +459,10 @@
<string name="qr_code">Kod QR</string>
<string name="show_qr_code_fullscreen">Pokaż QR na pełnym ekranie</string>
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Odblokuj Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Wprowadź PIN swojego urządzenia, wzór lub hasło aby odblokować Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Dotknij czytnika linii papilarnych zapisanym odciskiem palca.</string>
<string name="lock_unlock_password">Użyj hasła</string>
<string name="lock_is_locked">Briar jest zablokowany</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Dotknij by odblokować</string>
</resources>
......@@ -65,6 +65,9 @@
<string name="transport_lan">Wi-fi</string>
<!--Notifications-->
<string name="reminder_notification_title">Saiu do Briar</string>
<string name="reminder_notification_text">Toque para fazer login novamente.</string>
<string name="reminder_notification_channel_title">Lembrete do Login do Briar</string>
<string name="reminder_notification_dismiss">Dispensar</string>
<string name="ongoing_notification_title">Conectado ao Briar</string>
<string name="ongoing_notification_text">Toque para abrir o Briar</string>
<plurals name="private_message_notification_text">
......@@ -107,6 +110,8 @@
<string name="help">Ajuda</string>
<string name="sorry">Sentimos muito</string>
<!--Contacts and Private Conversations-->
<string name="no_contacts">Sem contatos para exibir</string>
<string name="no_contacts_action">Toque no ícone + para adicionar um contato</string>
<string name="date_no_private_messages">Sem Mensagens</string>
<string name="no_private_messages">Nenhuma mensagem para ser exibida</string>
<string name="message_hint">Digite a mensagem</string>
......@@ -128,11 +133,15 @@
<string name="camera_error">Erro da câmera</string>
<string name="connecting_to_device">Conectando a device\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Autenticando com o dispositivo\u2026</string>
<string name="connection_error_title">Não foi possível conectar-se ao seu contato</string>
<string name="connection_error_explanation">Por favor. certifique se ambos estão conectados na mesma rede Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Se o problema persistir, for favor <a href="feedback">enviar feedback</a> para nós ajudar a melhor o app.</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Apresente seus contatos</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Você pode apresentar seus contatos entre si, assim eles não precisam se encontrar pessoalmente para se comunicar no Briar.</string>
<string name="introduction_menu_item">Fazer apresentação</string>
<string name="introduction_activity_title">Selecionar contato</string>
<string name="introduction_not_possible">Você já tem uma introdução em andamento com esses contatos. Por favor, permita que isso termine primeiro. Se você ou seus contatos raramente estiverem on-line, isso pode levar algum tempo.</string>
<string name="introduction_message_title">Apresentar contatos</string>
<string name="introduction_message_hint">Adicione uma mensagem (opcional)</string>
<string name="introduction_button">Fazer apresentação</string>
......@@ -144,6 +153,7 @@
<string name="introduction_request_exists_received">%1$s pediu para apresentar você a %2$s, mas %2$s já está na sua lista de contatos. Já que %1$s não sabe disso, você ainda pode responder:</string>
<string name="introduction_request_answered_received">%1$s pediu para apresentar você a %2$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_sent">Você aceitou ser apresentado a %1$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_sent_info">Antes de %1$sser adicionado nos seus contatos, ele também precisa aceitar a introdução. Isso pode demorar algum tempo.</string>
<string name="introduction_response_declined_sent">Você recusou ser apresentado a %1$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_received">%1$s aceitou ser apresentado a %2$s.</string>
<string name="introduction_response_declined_received">%1$s recusou ser apresentado a %2$s.</string>
......@@ -153,6 +163,8 @@
<item quantity="other">%d novos contatos adicionados.</item>
</plurals>
<!--Private Groups-->
<string name="groups_list_empty">Sem grupos para exibir</string>
<string name="groups_list_empty_action">Toque no ícone + para criar um grupo, ou peça seus contatos compartilhar os grupos com você</string>
<string name="groups_created_by">Criado por %s.</string>
<plurals name="messages">
<item quantity="one">%d mensagem</item>
......@@ -205,6 +217,8 @@
<string name="groups_reveal_visible_revealed_by_contact">Relação de contatos está visível para o Grupo (revelado por %s)</string>
<string name="groups_reveal_invisible">Relação de contatos não visível para o Grupo </string>
<!--Forums-->
<string name="no_forums">Sem Fóruns para exibir </string>
<string name="no_forums_action">Toque no ícone + para criar um forum, ou peça para seus contatos compartilhar forums com você </string>
<string name="create_forum_title">Criar Fórum</string>
<string name="choose_forum_hint">Escolha um nome para o seu fórum</string>
<string name="create_forum_button">Criar fórum</string>
......@@ -215,6 +229,7 @@
<item quantity="one">%d Post</item>
<item quantity="other">%d Posts</item>
</plurals>
<string name="forum_new_entry_posted">Post do forum publicado</string>
<string name="forum_new_message_hint">Nova postagem</string>
<string name="forum_message_reply_hint">Nova resposta</string>
<string name="btn_reply">Responder</string>
......@@ -227,6 +242,8 @@
<string name="forum_share_button">Compartilhar fórum</string>
<string name="contacts_selected">Contatos Selecionados</string>
<string name="activity_share_toolbar_header">Escolher contatos</string>
<string name="no_contacts_selector">Sem contatos para exibir</string>
<string name="no_contacts_selector_action">Por favor, volte aqui depois de adicionar um contato</string>
<string name="forum_shared_snackbar">Fòrum compartilhado com os contatos escolhidos</string>
<string name="forum_share_message">Adicionar uma mensagem (opcional)</string>
<string name="forum_share_error">Houve um erro em compartilhar esse fórum.</string>
......@@ -260,6 +277,7 @@
<string name="blogs_blog_post_received">Novo Post de Blog recebido</string>
<string name="blogs_blog_post_scroll_to">Role Para</string>
<string name="blogs_feed_empty_state">Nenhum post para ser exibido</string>
<string name="blogs_feed_empty_state_action">Posts de seus contatos e blogs que você está inscrito vão aparecer aqui\n\n Toque no ícone da caneta para escrever um post </string>
<string name="blogs_remove_blog">Remover Blog</string>
<string name="blogs_remove_blog_dialog_message">Você tem certeza que quer remover este blog?\n\nOs posts serão removidos do seu dispositivo mas não dos dispositivos das outras pessoas.\n\nContatos com quem você tenha compartilhado este blog devem parar de receber atualizações dele.</string>
<string name="blogs_remove_blog_ok">Remover</string>
......@@ -297,29 +315,50 @@
<string name="blogs_rss_feeds_manage_empty_state">Nenhum feed RSS para ser exibido\n\nPressione o ícone + para importar um feed</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_error">Houve um problema ao carregar seus Feeds. Por favor tente novamente.</string>
<!--Settings Display-->
<string name="pref_language_title">Linguagem &amp; região</string>
<string name="pref_language_changed">Essa configuração vai tomar efeito quando você reiniciar o Briar. Por favor saia e reinicie o Briar.</string>
<string name="pref_language_default">Padrão do sistema</string>
<string name="display_settings_title">Visualização</string>
<string name="pref_theme_title">Tema</string>
<string name="pref_theme_light">Claro</string>
<string name="pref_theme_dark">Escuro</string>
<string name="pref_theme_auto">Automático (dia)</string>
<string name="pref_theme_system">Padrão do Sistema</string>
<!--Settings Network-->
<string name="network_settings_title">Redes</string>
<string name="bluetooth_setting">Conectar via Bluetooth</string>
<string name="bluetooth_setting_enabled">Sempre que estiver perto de contatos</string>
<string name="bluetooth_setting_disabled">Somente quando adicionando contatos</string>
<string name="tor_network_setting">Conectar via Internet (Tor)</string>
<string name="tor_network_setting_automatic">Automático baseado na localização </string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Usar o Tor sem pontes</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Usar tor com pontes</string>
<string name="tor_network_setting_never">Não conectar</string>
<!--How and when Tor will connect after Automatic: E.g. Don't connect (in China) or Use Tor with bridges (in Belarus)-->
<string name="tor_network_setting_summary">Automático: %1$s (em %2$s) </string>
<string name="tor_mobile_data_title">Usar dados moveis</string>
<!--Settings Security and Panic-->
<string name="security_settings_title">Segurança</string>
<string name="pref_lock_title">Bloqueio de Tela</string>
<string name="pref_lock_summary">Use o bloqueio de tela do dispositivo para proteger o Briar enquanto estiver conectado</string>
<string name="pref_lock_disabled_summary">Para usar esse recurso, configure um bloqueio de tela para seu dispositivo</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Tempo limite de inatividade de bloqueio de tela</string>
<!--The %s placeholder is replaced with the following time spans, e.g. 5 Minutes, 1 Hour-->
<string name="pref_lock_timeout_summary">Quando o briar não estiver sendo usando, bloquear automaticamente após %s</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_1">1 minuto</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_5">5 minutos</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_15">15 minutos</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_30">30 minutos</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_60">1 hora</string>
<string name="pref_lock_timeout_never">Nunca</string>
<string name="pref_lock_timeout_never_summary">Nunca bloquear o Briar automaticamente</string>
<string name="change_password">Mudar Senha</string>
<string name="current_password">Senha atual</string>
<string name="choose_new_password">Nova senha</string>
<string name="confirm_new_password">Confirmar nova senha</string>
<string name="password_changed">Senha alterada com sucesso.</string>
......@@ -340,6 +379,8 @@
<string name="uninstall_setting_summary">Isso requer configuração manual em um evento de pânico</string>
<!--Settings Notifications-->
<string name="notification_settings_title">Notificações</string>
<string name="notify_sign_in_title">Lembre-me de fazer login</string>
<string name="notify_sign_in_summary">Mostrar um lembrete quando o telefone é iniciado ou o aplicativo foi atualizado</string>
<string name="notify_private_messages_setting_title">Mensagens privadas</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary">Mostrar alertas para mensagens privadas</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary_26">Configurar alertas para mensagens privadas</string>
......@@ -398,4 +439,10 @@
<string name="qr_code">Código QR</string>
<string name="show_qr_code_fullscreen">Mostrar o código QR na tela cheia</string>
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Desbloquear o Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Digite o PIN, padrão ou senha do seu dispositivo para desbloquear o Briar</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Encoste no leitor de impressão digital com o dedo cadastrado para continuar</string>
<string name="lock_unlock_password">Usar senha</string>
<string name="lock_is_locked">O Briar está desbloqueado</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Toque para desbloquear</string>
</resources>
......@@ -36,7 +36,7 @@
<string name="startup_failed_db_error">Din anumite motive, baza dvs. de date Briar este deteriorată fără vreo posibilitate de a o recupera. Contul dvs., datele dvs. și toate persoanele de contact sunt pierdute. Din nefericire, trebuie să reinstalați Briar sau să creați un nou cont, selectând \"Am uitat parola\" la promptul de parolă.</string>
<string name="startup_failed_data_too_old_error">Contul dvs. a fost creat cu o versiune veche a acestei aplicații și nu poate fi deschis cu această versiune. Trebuie fie să reinstalați versiunea veche, fie să configurați un nou cont, selectând \"Am uitat parola\" la solicitarea de a introduce parola.</string>
<string name="startup_failed_data_too_new_error">Această versiune a aplicației este prea veche. Vă rugăm să actualizați la cea mai nouă versiune și să încercați din nou.</string>
<string name="startup_failed_service_error">Briar nu a reușit să pornească un plugin necesar. Reinstalarea lui Briar rezolvă de obicei această problemă. Cu toate acestea, rețineți că după aceasta veți pierde contul și toate datele asociate, deoarece Briar nu utilizează serverele centrale pentru a stoca date.</string>
<string name="startup_failed_service_error">Briar nu a reușit să pornească un plugin necesar. Reinstalarea lui Briar rezolvă de obicei această problemă. Cu toate acestea, rețineți că după aceasta veți pierde contul și toate datele asociate, deoarece Briar nu utilizează servere centralizate pentru a stoca date.</string>
<plurals name="expiry_warning">
<item quantity="one">Aceasta este o versiune de test pentru Briar. Contul dumneavoastră va expira în %d zi și nu se poate reînnoi</item>
<item quantity="few">Aceasta este o versiune de test pentru Briar. Contul dumneavoastră va expira în %d zile și nu se poate reînnoi.</item>
......@@ -134,7 +134,7 @@
<string name="contact_added_toast">Contact adăugat: %s</string>
<string name="contact_already_exists">Contactul %s există deja</string>
<string name="qr_code_invalid">Codul QR este invalid!</string>
<string name="qr_code_unsupported">Codul QR pe care încercați să îl scanați aparține unei versiuni vechi %s care nu mai este acceptată.\n\nVă rugăm să vă asigurați că amândoi executați cea mai recentă versiune și încercați din nou.</string>
<string name="qr_code_unsupported">Codul QR pe care încercați să îl scanați aparține unei versiuni vechi %s care nu mai este acceptată.\n\nVă rugăm să vă asigurați că amândoi aveți cea mai recentă versiune și încercați din nou.</string>
<string name="camera_error">Eroare la camera foto</string>
<string name="connecting_to_device">Conectare la dispozitiv\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Autentificare cu dispozitivul\u2026</string>
......@@ -146,7 +146,7 @@
<string name="introduction_onboarding_text">Puteți să vă recomandați contactele unele altora, încât sa nu fie nevoie ca să se vadă față în față pentru a se putea conecta la Briar.</string>
<string name="introduction_menu_item">Fă o recomandare</string>
<string name="introduction_activity_title">Alege un contact</string>
<string name="introduction_not_possible">Ați trimis deja o solicitare la contacte. Așteptați să răspundă. Dacă dvs. sau persoanele persoanele de contact sunteți rareori online, este posibil să dureze ceva timp.</string>
<string name="introduction_not_possible">Ați trimis deja o solicitare la contacte. Așteptați să răspundă. Dacă dvs. sau persoanele persoanele de contact sunteți rareori online, este posibil să dureze ceva timp.</string>
<string name="introduction_message_title">Recomandă contacte</string>
<string name="introduction_message_hint">Adaugă un mesaj (opțional)</string>
<string name="introduction_button">Fă o recomandare</string>
......@@ -158,7 +158,7 @@
<string name="introduction_request_exists_received">%1$s a cerut să vă recomande către %2$s, dar %2$s este deja în lista dumneavoastră de contacte. Cum %1$s s-ar putea să nu știe asta, puteți totuși răspunde:</string>
<string name="introduction_request_answered_received">%1$s vă recomandă pe %2$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_sent">Ați acceptat recomandarea pentru %1$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_sent_info">Înainte de a adăuga %1$s ca persoane de contact, este necesar ca ei tot să accepte solicitarea. Aceasta poate dura ceva timp.</string>
<string name="introduction_response_accepted_sent_info">Înainte de a adăuga %1$s ca persoane de contact, este necesar ca și ei să accepte solicitarea. Aceasta poate dura ceva timp.</string>
<string name="introduction_response_declined_sent">Ați refuzat recomandarea pentru %1$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_received">%1$s a acceptat recomandarea pentru %2$s.</string>
<string name="introduction_response_declined_received">%1$s a refuzat recomandarea pentru %2$s.</string>
......@@ -197,10 +197,10 @@
<string name="groups_leave_dialog_message">Sigur doriți să părăsiți acest grup?</string>
<string name="groups_dissolve">Dizolvă grupul</string>
<string name="groups_dissolve_dialog_title">Confirmă dizolvarea grupului</string>
<string name="groups_dissolve_dialog_message">Sunteți sigur că doriți să dizolvați acest grup?\n\nToți ceilalți membri nu vor putea continua conversația lor și s-ar putea să nu primească cele mai recente mesaje.</string>
<string name="groups_dissolve_dialog_message">Sunteți siguri că doriți să dizolvați acest grup?\n\nToți ceilalți membri nu vor putea continua conversația lor și s-ar putea să nu primească cele mai recente mesaje.</string>
<string name="groups_dissolve_button">Dizolvă</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_title">Grupul a fost dizolvat</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_message">Creatorul acestui grup a dizolvat-o.\n\nNu mai puteți scrie mesaje către grup și nu mai puteți primi postările scrise.</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_message">Creatorul acestui grup la dizolvat.\n\nNu mai puteți scrie mesaje către grup și nu mai puteți primi mesajele deja scrise.</string>
<!--Private Group Invitations-->
<string name="groups_invitations_title">Invitații în grup</string>
<string name="groups_invitations_invitation_sent">Ați invitat pe %1$s să se alăture grupului \"%2$s\".</string>
......@@ -219,7 +219,7 @@
<string name="sharing_status_groups">Doar persoana care a creat grupul poate invita noi membrii. Mai jos vedeți membrii actuali ai grupului.</string>
<!--Private Groups Revealing Contacts-->
<string name="groups_reveal_contacts">Arată contactele</string>
<string name="groups_reveal_dialog_message">Puteți alege să dezvăluiți contacte tuturor membrilor actuali și viitori acestui grup.\n\nDeschiderea contactelor face conexiunea dvs. cu grupul mai rapidă și mai sigură, deoarece puteți comunica cu persoanele de contact dezvăluite chiar și atunci când creatorul grupului este offline.</string>
<string name="groups_reveal_dialog_message">Puteți alege să dezvăluiți contacte tuturor membrilor actuali și viitori acestui grup.\n\nPartajarea contactelor face conexiunea dvs. cu grupul mai rapidă și mai fiabilă, deoarece puteți comunica cu persoanele de contact dezvăluite chiar și atunci când creatorul grupului este deconectat.</string>
<string name="groups_reveal_visible">Lista de contacte este vizibilă grupului</string>
<string name="groups_reveal_visible_revealed_by_us">Lista de contacte este vizibilă grupului (dezvăluită de dumneavoastră)</string>
<string name="groups_reveal_visible_revealed_by_contact">Lista de contacte este vizibilă grupului (dezvăluită de %s)</string>
......@@ -244,7 +244,7 @@
<string name="btn_reply">Răspunde</string>
<string name="forum_leave">Părăsește forum</string>
<string name="dialog_title_leave_forum">Confirmare părăsire forum</string>
<string name="dialog_message_leave_forum">Sunteți sigur că doriți să părăsiți acest forum?\n\nOrice persoane de contact cu care ați împărtășit acest forum s-ar putea să nu mai primească actualizări.</string>
<string name="dialog_message_leave_forum">Sunteți siguri că doriți să părăsiți acest forum?\n\nOrice persoană de contact cu care ați împărtășit acest forum s-ar putea să nu mai primească actualizări.</string>
<string name="dialog_button_leave">Părăsește</string>
<string name="forum_left_toast">Forum părăsit</string>
<!--Forum Sharing-->
......@@ -259,7 +259,7 @@
<string name="forum_invitation_received">%1$s a partajat forumul \"%2$s\" cu dumneavoastră.</string>
<string name="forum_invitation_sent">Ați partajat forumul \"%1$s\" cu %2$s.</string>
<string name="forum_invitations_title">Invitații la forum</string>
<string name="forum_invitation_exists">Ați acceptat deja o invitație la acest forum.\n\nAcceptarea mai multor invitații va face conexiunea dvs. la forum mai rapidă și mai sigură.</string>
<string name="forum_invitation_exists">Ați acceptat deja o invitație la acest forum.\n\nAcceptarea mai multor invitații va face conexiunea dvs. la forum mai rapidă și mai fiabilă.</string>
<string name="forum_joined_toast">Alăturare forum</string>